Działalność Uczelni

Podstawowymi zadaniami Uczelni są:

  • Kształcenie studentów w celu przygotowania ich do zdobywania i uzupełniania wiedzy i umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej,
  • Wychowywanie studentów w duchu poszanowania praw człowieka, patriotyzmu, demokracji i odpowiedzialności za dobro społeczeństwa, państwa i własnego warsztatu pracy, upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych,
  • Prowadzenie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń dla potrzeb kształcenia nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie ucznia się przez całe życie,
  • Stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów,
  • Działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych,
  • Stwarzanie osobom niepełnosprawnym możliwości pełnego uczestnictwa w procesie kształcenia i w badaniach naukowych.