Akty prawne

Uczelnia Jana Wyżykowskiego, zwana dalej "Uczelnią", jest niepubliczną uczelnią zawodową założoną przez spółkę pod nazwą "ZAMPOL sp. z o. o." z siedzibą w Polkowicach, zwaną dalej "Założycielem", działającą na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 sierpnia 2001 r. o sygn. DSW-3-0145-707/EKo/2001, zezwalającej na utworzenie uczelni.

Obecnie w wyniku połączenia DWSPiT oraz UZZM powstała Uczelnia Jana Wyżykowskiego

Uczelnia działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.), zwanej dalej "ustawą" oraz statutu Uczelni.

Strategia Uczelni na lata 2023-2026


Statut Uczelni Jana Wyżykowskiego - obowiązuje od 1.10.2017 r. (6,9 MB, PDF)

Statut Uczelni Jana Wyżykowskiego - obowiązuje od 1.10.2019 r. (1,1 MB, PDF)

Uchwały

Uchwała nr 1 z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w statucie Uczelni (16 KB, DOC)

Uchwała nr 7 z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmian w statucie Uczelni (16KB, DOC)

Uchwała nr 14 z dnia 05.11.2020 r. w sprawie zmian w statucie Uczelni (17KB, DOC)

Uchwała nr 2 Senatu UJW z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w programie studiów na studiach I stopnia na kierunku Górnictwo i geologia

Uchwała nr 4 Senatu UJW z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu studiów

Uchwała nr 5 z dnia 04.02.2021 r. w sprawie zmian w statucie Uczelni

Uchwała nr 22/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmian w statucie oraz przyjęcia tekstu jednolitego.

Wykaz zmian dotyczących Uchwały nr 22/2022

Tekst jednolity Statutu

Uchwała nr 19/2023 - z dnia 04.09.2023 r. w sprawie zmian w statucie oraz przyjęcia tekstu jednolitego

Wykaz zmian do Uchwały nr 19/2023 - z dnia 04.09.2023 r.

Tekst jednolity Statutu z dnia 04.09.2023 r.

Regulaminy

Regulanim świadczeń dla studentów UJW na rok akademicki 2023/2024

Regulamin organizacyjny Uczelni Jana Wyżykowskiego - obowiązujący od 13.09.2023 r.

Schemat organizacyjny

Regulamin Zarządzania prawami autorskimi (218 KB, PDF)- obowiązujący od 1.10.2019 r.

Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej (276 KB, PDF) - obowiązujący od 1.10.2019 r.

Regulamin przeciwdziałania zjawiskom mobbingu i dyskryminacji w Uczelni Jana Wyżykowskiego - obowiązujący od 1.10.2019 r. (408 KB, PDF)

ZARZĄDZENIE Rektora nr 50_2020 - regulamin organizacyjny z dnia 09.12.2020 r.

Uczelniany System Jakości Kształcenia (782 KB, PDF)

Regulamin swiadczeń dla studentów (2,6 MB, PDF)

Regulamin studiów obowiązuje od początku roku akademickiego 2021/2022

Regulamin świadczeń dla studentów 2021/2022

Regulamin funkcjonowania w obiektach UJW podczas realizacji procesu kształcenia w związku z zagrożeniem Covid-19

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 37_2021 Rektora Uczelni Jana Wyżykowskiego z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie wprowdzenia zmian w Regulaminie świadczeń dla studentów

Załącznik nr 1 - Regulamin świadczeń dla studentów-oświadczenie na rok akademicki 2021/2022

Załącznik nr 2 - Tekst jednolity Regulamin świadczeń dla studentów

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 24_2022 Rektora Uczelni Jana Wyżykowskiego z dnia 8 września 2022 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uczelni Jana Wyżykowskiego

Załącznik nr 1 - Regulamin świadczeń dla studentów 2022/2023

Uchwała nr 3 z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu studiów

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3_2023

Załącznik nr 2 Regulamin studiów - tekst jednolity

Zarządzenia związane z Covid-19

Z A R Z Ą D Z E N I E Rektora Uczelni Jana Wyżykowskiego z dnia 23 marca 2020 r. wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość (221 KB, PDF)

Z A R Z Ą D Z E N I E Rektora Uczelni Jana Wyżykowskiego z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zdalnych egzaminów (564 KB, PDF)

Z A R Z Ą D Z E N I E Rektora Uczelni Jana Wyżykowskiego z dnia 3 maja 2020 roku w sprawie: realizacji praktyk zawodowych w okresie zagrożenia epidemicznego (242 KB, PDF)

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 43 / 2020 Rektora Uczelni Jana Wyżykowskiego z dnia 16 października 2020 roku w sprawie wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość (149 KB, PDF)

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 44 / 2020 Rektora Uczelni Jana Wyżykowskiego z dnia 26 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Metody i narzędzia weryfikacji oraz dokumentowania osiągniętych efektów uczenia się w Uczelni Jana Wyżykowskiego (348 KB, PDF)

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 52 /2020 Rektora Uczelni Jana Wyżykowskiego z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie: zdalnych egzaminów dyplomowych

Instrukcja przeprowadzenia egzaminów - załącznik do Zarządzenia 52/2020.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 26 /2021 Rektora Uczelni Jana Wyżykowskiego z dnia 30 września 2021 r., w sprawie funkcjonowania w obiektach UJW podczas realizacji procesu kształcenia w związku z zagrożeniem Covid-19

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 27/2021 Rektora Uczelni Jana Wyżykowskiego z dnia 30 września 2021 r., w sprawie zaliczania praktyk w okresie zagrożenia Covid-19

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 38/2021 Rektora Uczelni Jana Wyżykowskiego z dnia 22 grudnia 2021 r., w sprawie prowadzenia zajęć zdalnych w Uczelni Jana Wyżykowskiego